KVKK Bilgilendirmesi

[Lindo Evcil Hayvan Mal. San. Ve Dış Tic.Ltd.Şti.] 

Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel veri işleme hakkında genel bilgilendirme

Lindo Evcil Hayvan Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Firma”) olarak; hangi kişisel verilerinizin ne amaçlarla işlendiğinin anlatılması adına işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.  Aşağıda belirtilen ve tarafımıza sağlanan ve duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerin her koşulda,

 

 • hukuki ilişki kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirilen veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğu ve en güncel hali korunarak,

 

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İşlenen kişisel veri kategorileri

Firmamız, özel tasarım köpek kıyafetleri ve aksesuarları üretim ve satış hizmetleri vermekte olup; bu kapsamda gerekli olması halinde Firmamız tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz kimlik ve iletişim verileriniz ile web sitesi kullanım ve konum verilerinizden ibarettir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

 

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz. Bu itibarla yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz;

 

 • Firmamızın e-ticaret diğital pazarlama işlemlerini yapan Tsoft ile meşru menfaat kapsamında,
 • Ürün gönderiminin sağlanması amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında tedarikçiler, kargo şirketleri (ups,yurtiçi) ve sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar ile,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ile,

 

Paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Firmamızın meşru menfaati ve tarafınızla kurulan sözleşme gereği sipariş alma ve gönderim yapma amacıyla sizinle iletişim kurabilmek adına kişisel verilerinizi elektronik ortamda bize iletmeniz yoluyla, web sitesine üye olmanız veya üye olmaksızın ürün satın almanız esnasında sağlıyoruz.

Kişisel verileriniz,

Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi  şeklindeki iletişim bilgileri ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren web sitesi kullanım verileri, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemler ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla, yeterli önlemler alınarak ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu veya yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul izni bulunan ülkelerdeki) hizmet aracılarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

KVKK 11. maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;      

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  

 

Lindo Evcil Hayvan Mal. San. Ve Tic. Ltd. Şti , Emek mahallesi Ordu caddesi No:8/A Sancaktepe İstanbul Lindo Evcil Hayvan Mal. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti adresinde bulunan Lindodogs (Lindo Evcil Hayvan Mal. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.), KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.  Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

 

Lindodogs Lindo Evcil Hayvan Mal. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti

E.posta: [email protected]

Telefon: 0216 784 78 78 / 0544 514 82 83

Adres: Emek mahalesi Ordu caddesi No:8/A Sancaktepe İstanbul

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.